Erasmus+ International Week at the Faculty of management and Computer Modelling 8-12 April 2019.

Erasmus+ International Week at the Faculty of management and Computer Modelling 8-12 April 2019.

The event aimed at broadening and strengthening cooperation between partner institutions, sharing professional experience, and establishing new partnerships.

Our University hosted lecturers and employees of partner universities including Polytechnic Institute of Beja (Portugal), University of West Scotland and Moray College (Great Britain), Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Belarus), University of Genoa (Italy), Technological Educational Institute (TEI) of Sterea Ellada (Greece).

On the first day during the welcome session the guests were welcomed by Rector Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Dean of Management and Computer Modelling Faculty dr hab. inż. Artur Bartosik, Vice-Rector for Staff Development and International Cooperation Prof. dr hab. Inż. Tomasz Kozłowski, and former Rector Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, who presented a short historical outline of the Kielce University of Technology. Whereas the Vice-Dean of the Faculty, dr hab. Marzena Nowakowska introduced the guests to the modern activities of the university and the faculty. Participants also had the opportunity to present their own universities.

The guests also had a chance to visit the university, the library and the Laser Technology Center that really impressed them.

The remaining days were mainly fulfilled with the individual meetings and lectures conducted by the foreigners. Students as well as employees of the Faculty of Computer Management and Modeling had the opportunity to participate in classes on various topics.

Dina Nziku, PhD, the University of the West of Scotland (UK) conducted classes on Enterpreneurial Opportunities and International Enterprise: Policy Perspective.
Prof. Federico Delfino, world-renowned authority in the field of renewable energy sources, from the University of Genoa (Italy) gave lectures entitled: Inside energy transition: the evolution of the energy system and related challenges.

Jorges Pires, PhD, a specialist on finance, from Polytechnic Institute of Beja, (Portugal) gave lectures on: Interpretation of Financial Statements according to international standards

Anna Zhvakina, PhD, from the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Belarus) conducted a series of lectures on Integrated Management Systems.

Finley MacDonald, from Moray College (UK), presented the lectures entitled: Introduction to the 3DS max graphic design environment.

Lectures and classes proposed by foreign lecturers were very popular among students. The post lectures comments were very positive and the students expressed their wish to participate in such academic projects more frequently.

Administrative employees from foreign universities, including the international office and the students offices, exchanged experiences with employees of our university dealing with the similar scope of duties.

Despite the lectures and business meetings, the Erasmus + International Week program offered the participants a possibility to get to know Kielce and its history during the city guided tour.
What’s more, our guests were pleasantly surprised and highly honoured by the invitation to the dinner held by the mayor of Kielce, Bogdan Wenta.

Everyone assured that participation in the Erasmus + International Week at the Faculty of Management and Computer Modeling was an extremely valuable experience and enabled us to strengthen our contacts, and in the future will give us the opportunity to expand the cooperation.W dniach 8-12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego odbył się Erasmus+ International Week, przedsięwzięcie mające na celu poszerzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi, ułatwienie tworzenia sieci i nawiązywania nowych partnerstw.

Nasza uczelnia gościła wykładowców i pracowników uczelni partnerskich, m.in. z Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), University of West Scotland i Moray College (Wielka Brytania), Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Białoruś), University of Genoa (Włochy), Technological Educational Institute (TEI) of Sterea Ellada (Grecja).

Program obejmował prezentacje, warsztaty, indywidualne spotkania z pracownikami oraz działania kulturalne dające możliwość poznania Kielc i regionu.

W pierwszym dniu odbyła się sesja powitalna, podczas której gości przywitał JM Rektor, Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Prorektor ds. Rozwoju Kadry i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, dziekan WZiMK – dr hab. inż. Artur Bartosik, Prof. PŚk oraz były Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, który przedstawił krótki rys historyczny Politechniki Świętokrzyskiej. Natomiast Pani Prodziekan WZiMK, dr hab. Marzena Nowakowska przybliżyła gościom współczesne działania uczelni i wydziału.  Uczestnicy mieli również możliwość zaprezentowania własnych uczelni.

Ponadto, goście zwiedzili uczelnię, bibliotekę oraz Centrum Laserowych Technologii Metali, które wywarło na nich ogromne wrażenie.

Pozostałe dni to przede wszystkim spotkania indywidulne oraz wykłady. Studenci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego mieli okazję uczestniczyć w zajęciach o różnorodnej tematyce.

Dr Dina Nziku (specjalista z dziedziny przedsiębiorczości) z University of the West of Scotland (UK) prowadziła zajęcia zatytułowane: Enterpreneurial Opportunities (Możliwości przedsiębiorczości) oraz International Enterprise: Policy Perspective (Przedsiębiorstwo międzynarodowe: perspektywa polityczna).

Prof. Federico Delfino, światowej sławy autorytet z dziedziny zastosowania źródeł energii odnawialnej, z University of Genoa (Włochy) przeprowadził wykłady nt: Inside the energy transition: evolution of the power system and related challenges (Wewnątrz transformacji energetycznej: ewolucja systemu energetycznego i związane z nim wyzwania).

Dr Jorges Pires, specjalista z dziedziny finansów, z Polytechnic Institute of Beja, (Portugalia) przeprowadził wykłady nt.: Interpretation of Financial Statements according the international standards ( Interpretacja sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi).

Dr Anna Zhvakina z Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Białoruś) przeprowadziała cykl wykładów nt. Zintegrowanych systemów zarzadzania.

Finley MacDonald, z Moray College (UK), który zaprezentował wykład zatytułowany: Wprowadzenie do środowiska projektowania graficznego 3DS max.

Wykłady i zajęcia zaproponowane przez wykładowców zagranicznych cieszyły ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Z rozmów wynikało, że chcieliby częściej uczestniczyć w takich przedsięwzięciach akademickich.

Pracownicy administracyjni z uczelni zagranicznych, m.in. z biura międzynarodowego oraz biur obsługujących studentów przeprowadzili rozmowy, wymienili się doświadczenia z pracownikami Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej oraz dziekanatów naszej uczelni, którzy zajmują się podobnym zakresem działań w ramach swoich obowiązków służbowych.

Oprócz zajęć na uczelni w programie Erasmus+ International Week przewidziano zwiedzanie Kielc, podczas którego uczestnicy zapoznali się z historią naszą miasta.

Bardzo miłym akcentem całej wizyty było zaproszenie uczestników na obiad przez Prezydenta Kielc, Bogdana Wentę.

Wszyscy goście zapewnili, że uczestnictwo w Erasmus+ International Week na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego było niezwykle cennym doświadczeniem i pozwoliło umocnić nasze kontakty, a w perspektywie da szanse na poszerzenie współpracy o nowe przedsięwzięcia, co zapewne będzie służyć umiędzynarodowieniu naszych uczelni.