Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich – NAWA PRELUDIUM BIS 1.

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1 .

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

 

Kto może złożyć wniosek w programie?

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 do 10 grudnia 2024 do godz. 15:00.

Aby złożyć wniosek należy:

1) dokonać rejestracji w Systemie teleinformatycznym agencji dostępnym na stronie internetowej   

2) wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego agencji wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Ile wynosi stypendium na zagraniczny staż doktorski?

Przy obliczaniu wysokości stypendium uwzględnia się:

1) Ryczałt na koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER albo 6 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełny miesiąc pobytu stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym. Długość pobytu wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu, przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca.

2) Ryczałt na koszty podróży – jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

a) w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł;

b) w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 10 000 zł.

3) Jeżeli stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą zostać zwiększone w przypadku uczestniczenia w wyjeździe opiekuna stypendysty o:

a) 2 000 zł miesięcznie ryczałtu na koszty utrzymania opiekuna;

b) ryczałt na koszty podróży – jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 2 000 zł w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących lub 5 000 zł w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących.

 

Wspólne działania NAWA i NCN

Program NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz NCN, wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku porozumienia o współpracy tych dwóch agencji. Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. W ramach porozumienia NCN finansuje tzw. komponent badawczy w programie Profesura Gościnna NAWA  oraz w programie Polskie Powroty.

Ogłoszenie naboru wniosków i więcej informacji o programie

Source: NAWA