Aktualizacja informacji

Do końca bieżącego semestru wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia projektowe będą realizowane wyłącznie zdalnie, bez możliwości odrobienia ich w kolejnych semestrach. 
Wszelkie zaliczenia oraz egzaminy odbywać się będą w sposób zdalny.

Harmonogram i forma egzaminów powinny być uzgodnione ze studentami, tak aby nie pokrywały się z innymi terminami oraz przekazane do Dziekana danego wydziału.


Odnośnie rzeczy pozostawionych w domach studenckich, zaleca się ich odbiór dopiero po oficjalnym otwarciu granic.

Prosimy o zgłaszanie przyjazdu Kierownikom Domu Studenta z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem  z zachowaniem wytycznych środowiskowych.