Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni – informacje MNiSW

Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni wyższych – informacje MNiSW

Przekazujemy informację opracowaną na podstawie dokumentu pod nazwą „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, które zostały umieszczone na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Cały dokument do pobrania: ŚRODOWISKOWE_WYTYCZNE_DOTYCZACE_PRZYWRACANIA_DZIAŁALNOŚCI_UCZELNI_18052020_po_akceptacji_GIS_(002)

9.3. Zasady przyjmowania studentów, doktorantów i pracowników powracających z zagranicy

 • Studenci, doktoranci i pracownicy powracający z zagranicy muszą przejść 14-dniową kwarantannę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (treść rozporządzenia tutaj rozporządzenie_RM_stan_epidemi_878 oraz D20200904) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która polega na:
 • stosowaniu się ściśle do instrukcji służb sanitarnych
 • pomiarze temperatury dwa razy dziennie
 • pozostawaniu w domu i zaprzestaniu kontaktu z ludźmi
 • zachowaniu higieny (częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sek. lub użycie preparatów do dezynfekcji skóry na bazie stężonego alkoholu)
 • zasłanianiu jamy ustnej i nosa w trakcie kaszlu i kichania
 • objęciu kwarantanną także wszystkich współmieszkańców jednego mieszkania
 • WAŻNE
 • Jeżeli Student zostanie skierowany na 14 – dniową kwarantannę to Akademik nie może być miejscem jej odbycia !!! Do akademika można będzie powrócić bo odbyciu 14 – dniowej kwarantanny i za okazaniem zaświadczenia o jej ukończeniu!!!
 • Od 4 maja br. kwarantanna nie obowiązuje już studentów, doktorantów i pracowników przekraczających granice wewnętrzne, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. 1.
 • W przypadku studentów, doktorantów i pracowników przyjeżdżających do Polski z krajów, gdzie pandemia SARS-CoV-2 jest czynna, a student, doktorant czy pracownik miał kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2 zalecane jest:
 • badanie lekarskie w przychodni z pobraniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR lub oznaczeniem antygenu wirusa
 • samoobserwacja i kwarantanna domowa przez 14 dni oraz ponowne kontrolne badanie wirusologiczne po tym terminie 2.
 • W przypadku stwierdzenia infekcji górnych dróg oddechowych u studenta, doktoranta lub pracownika powracającego do kraju z zagranicy zalecane jest:
 • skorzystanie z teleporady medycznej
 • w razie pogarszania się stanu zdrowia – udanie się transportem własnym do najbliższego oddziału zakaźnego celem pobrania materiału do badania; ew. należy skontaktować się z 999 lub 112
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia rekomendowane jest dalsze postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • w przypadku niepotwierdzenia zakażenia zalecane jest leczenie w trybie ambulatoryjnym, a w razie utrzymywania się typowych objawów dla COVID-19 powyżej 5-7 dni ponowne wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR 3. W przypadku studentów, doktorantów i pracowników przyjeżdżających do Polski z krajów, w których notuje się sporadyczne przypadki zakażeń zalecane jest:  zachowanie dystansu społecznego, unikanie zatłoczonych miejsc przez 14 dni od przyjazdu, samoobserwacja z pomiarem ciepłoty ciała 2 razy dziennie, w razie wystąpienia objawów infekcji postępowanie jak w pkt.2 , rozważenie wykonania badania lekarskiego w przychodni studenckiej z pobraniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR

9.4. Zasady obowiązujące w akademikach, hotelach pracowniczych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy:

 • dezynfekować ręce przy wejściu do budynku (dozowniki z płynem odkażającym wraz z dwujęzyczną instrukcją obsługi powinny znajdować się w widocznych miejscach, przy każdym wejściu do budynku)
 • przestrzegać zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się,  zasłaniać usta i nos (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) przy korzystaniu z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 • wprowadzić ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala nauki, sala TV i in.
 • w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo, wprowadzić do odwołania zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych i zgromadzeń na terenach domów studenckich
 • zabezpieczyć wolny pokój do celów izolacji
 • poinformować mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie objawy chorobowe wskazujące na COVID-19, że są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa osiedla studenckiego i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik osiedla studenckiego lub wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną celem ustalenia dalszego postępowania 
  Zasady funkcjonowania hoteli/centrów konferencyjnych zlokalizowanych na terenie uczelni powinny być zbieżne z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-przywracaniadzialalnosci-domow-studenckich-i-bibliotek-uczelnianych

11. Mobilność międzynarodowa

Na chwilę obecną rekomendowane jest utrzymanie zawieszenia wszystkich zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjazdów gości z zagranicy. Ponowne uruchomienie mobilności międzynarodowej możliwe będzie dopiero po oficjalnym komunikacie rządowym i władz uczelni o wznowieniu wyjazdów zagranicznych.

W celu zakończenia aktualnych wymian studenckich i ich elastycznego rozliczenia oraz aby zapewnić kontynuację współpracy z partnerami zagranicznymi, a także zabezpieczyć możliwość przyszłych wyjazdów, rekomenduje się następujące działania:

 • wywiązanie się, w miarę możliwości, ze zobowiązań wynikających z umów z partnerami zagranicznymi i podpisanymi porozumieniami o programie zajęć studentów biorących udział w mobilności
 • rozliczenie pobytu studentów w sposób elastyczny i jak najbardziej przychylny w porozumieniu z uczelniami partnerskimi, w tym w ramach kształcenia i egzaminowania w formie online, bez względu na miejsce pobytu studentów/doktorantów (np. powrót do domu w trakcie trwania mobilności ze względu na pandemię)
 • poinformowanie uczelni partnerskich o ewentualnym braku możliwości pełnego zaliczenia zajęć i o zakresie zrealizowanych efektów uczenia się np. w przypadku zawieszenia zajęć w bezpośrednim kontakcie z pacjentem na kierunkach medycznych
 • systemowe przechodzenie na nauczanie zdalne, również studentów w ramach wymiany
 • prowadzenie rekrutacji na kolejny rok w formie zdalnej
 • dbałość o utrzymanie aktualnych kontaktów i istniejącej współpracy, a w szczególności informowanie partnerów zagranicznych o aktualnej sytuacji prawnej i epidemiologicznej w kraju i w uczelniach
 • stałą współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak MSZ, NAWA, ambasadami
 • podjęcie działań w celu zapewnienia rozwiązań na poziomie międzynarodowym, tak, aby agencje narodowe w sposób jak najbardziej elastyczny pozwalały uczelniom na rozliczanie aktualnych pobytów studentów/doktorantów, w tym rozliczanie grantów i strat finansowych związanych z tzw. siłą wyższą