Pracownik wyjeżdżający za granicę w ramach delegacji służbowej składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej dokumenty:

zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego i kierownika katedry/dyrektora instytutu oraz dziekana wydziału lub właściwego prorektora w przypadku jednostek pozawydziałowych; w przypadku administracji centralnej przez bezpośredniego przełożonego i właściwego prorektora/kanclerza

  • we wniosku należy sporządzić kalkulację kosztów oraz wskazać źródło finansowania wyjazdu wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia środków przez dysponenta tych środków
  • w przypadku wyjazdu na konferencję należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia referatu oraz jego wydruk, dane na temat konferencji (termin, miejsce, program), dane na temat opłaty konferencyjnej (jej wysokość, co obejmuje, miejsce dokonania wpłaty: nazwa banku, numer konta, dane beneficjenta).

W przypadku konieczności zakupu biletu lotniczego lub konieczności dokonania przedpłaty za uczestnictwo w konferencji lub za zakwaterowanie, należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd, wypełnione i podpisane przez właściwe osoby „Wnioski o zrealizowanie zamówienia (wydatku)…” zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 5/11 z dnia 14 lutego 2011 r.
Dokumenty należy złożyć co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu, a w wypadku konieczności wniesienia opłaty konferencyjnej co najmniej na 14 dni przed terminem opłaty.
Jeśli wyjazd następuje do kraju, gdzie wymagana jest wiza, wniosek składa się najpóźniej na 6 tygodni przed terminem wyjazdu. Osoba delegowana uzyskuje wizę we własnym zakresie.
W przypadku wyjazdu na konferencję wyjazd służbowy obejmuje okres trwania konferencji oraz najkrótszy czas dojazdu tj. bezpośrednio przed i po konferencji.

Pracownikowi odbywającemu podróż służbową samochodem, niestanowiącym własności uczelni, przysługuje zwrot kosztów podróży według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych na podstawie zarządzenia rektora.
Pracownik zobowiązany jest we własnym zakresie do posiadania:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawionej przez NFZ oraz polisy ubezpieczeniowej – obejmującej koszty leczenia oraz koszty zakupu leków na okres pobytu za granicą, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej poza granicami kraju, na kwotę zapewniającą refundację tych kosztów w pełnym zakresie
  • w przypadku wyjazdu do krajów nie będących członkami UE – polisy ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz kosztów zakupu leków na okres pobytu za granicą, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej poza granicami kraju, na kwotę zapewniającą refundację tych kosztów w pełnym zakresie.

Zasady postępowania w sprawie delegowania pracowników Politechniki Świętokrzyskiej oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, nie będących własnością Uczelni reguluje Zarządzenie Nr 54/07 Rektora z dnia 6 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.


Wysokości diet 


Wyjazd za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Zasady postępowania przy wyjazdach pracowników i studentów kierowanych za granicę na badania naukowe lub w celach szkoleniowych:

  • wyjazd pracownika, doktoranta lub studenta za granicę może nastąpić wyłącznie na podstawie skierowania z uczelni po uzyskaniu zgody rektora w oparciu o pozytywną opinię właściwego prorektora
  • pracownik ubiegający się o skierowanie w celach szkoleniowych lub prowadzenia badań naukowych składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek doc, pdf obejmujący pełną dokumentację potwierdzającą warunki finansowe wyjazdu, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, dziekana wydziału oraz właściwego prorektora. We wniosku należy wskazać źródło finansowania wyjazdu wraz z potwierdzeniem zabezpieczenia środków przez dysponenta tych środków, a także określić zakres i formy pomocy materialnej przyznanej pracownikowi przez dziekana
  • doktoranci i studenci ubiegający się o skierowanie za granicę w celach szkoleniowych składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek docpdf obejmujący pełną dokumentację potwierdzający warunki przyjęcia na wnioskowany pobyt oraz warunki finansowe wyjazdu. Wniosek winien być zaopiniowany przez dziekana ds. dydaktyki/kierownika studiów doktoranckich oraz właściwego prorektora, a w przypadku wyjazdu w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych także przez koordynatora programu. We wniosku należy określić zakres i formy pomocy materialnej przyznanej doktorantowi lub studentowi przez dziekana wydziału lub właściwego prorektora.

Pracownik zobowiązany jest we własnym zakresie do posiadania:

  • w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawionej przez NFZ oraz polisy ubezpieczeniowej – obejmującej koszty leczenia oraz koszty zakupu leków na okres pobytu za granicą, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej poza granicami kraju, na kwotę zapewniającą refundację tych kosztów w pełnym zakresie,
  • w przypadku wyjazdu do krajów nie będących członkami UE – polisy ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz kosztów zakupu leków na okres pobytu za granicą, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej poza granicami kraju, na kwotę zapewniającą refundację tych kosztów w pełnym zakresie.

Wyjazdy za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych realizowane są na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 100/09 z dnia 18 listopada 2009 r.