Uczelnia prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi w Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech, a także na Łotwie, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. W wielu z tych uczelni pracownicy Politechniki mogą uzyskiwać stopnie naukowe, a studenci mają szanse odbywania części studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Oprócz realizacji umów bilateralnych uczelnia uczestniczy w projektach i dydaktycznych programach międzynarodowych, m.in. ERASMUS+ oraz CEEPUS.


Umowy bilateralne

Politechnika Świętokrzyska na podstawie umów bilateralnych współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Realizacja działań określonych umowami obejmuje m. in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikacje wyników badań naukowych; wymianę studentów, w tym studentów studiów doktoranckich oraz naukowców i nauczycieli akademickich; współpracę naukową w zakresie kształcenia kadry naukowej i dydaktycznej, ukierunkowaną na uzyskiwanie stopni naukowych; współpracę na polu integracji z nauką europejską, organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.

Uczelnie partnerskie Politechniki Świętokrzyskiej: