• współudział w tworzeniu strategii Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie współpracy międzynarodowej
  • prowadzenie spraw związanych z przynależnością jednostek organizacyjnych Uczelni do naukowych organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych
  • koordynowanie spraw związanych z zawieranymi przez uczelnię umowami o wielostronnej współpracy, w tym przygotowanie projektów umów i programów wykonawczych (również w językach obcych) oraz nadzór nad realizacją umów w zakresie, dotyczącym pracowników i studentów
  • organizowanie i koordynowanie wyjazdów i przyjazdów zagranicznych studentów i pracowników uczelni i instytucji
  • promowanie uczelni jako potencjalnego partnera współpracy międzynarodowej
  • tworzenie i aktualizacja bazy danych o współpracy międzynarodowej jednostek organizacyjnych uczelni
  • gromadzenie oraz przekazywanie informacji o możliwościach finansowania badań naukowych w ramach programów Unii Europejskiej
  • obsługa Programu Erasmus, CEEPUS
  • opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań