Polish – Portugal International Conference “Architectural Conservation in Poland and Portugal”

Polish – Portugal International Conference “Architectural Conservation in Poland and Portugal”

Polish – Portugal International Conference
“Architectural Conservation in Poland and Portugal”
Kielce university of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

6-7.10.2017 KIELCE

patronat honorowy / honorary patronage

 • Prof. Dr hab. Eng. Wiesław Trąmpczyński – JM Rector of the Kielce University of Technology
 • Prof. Dr hab. Eng. Marek Iwański – Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture 

komitet naukowy / scientific  committee

 • Chairman – Prof. dr hab. Eng. Marek Iwański – Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture

członkowie polscy / polish party

 • dr hab. arch. Lucjan Kamionka – Head of Architecture and Town Planning;
 • prof. dr hab. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka;
 • prof dr hab. arch. Vadym Abyzov;
 • dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska;
 • dr arch. Marek Barański;
 • dr arch. Małgorzata Doroz-Turek.

członkowie portugalscy / portugal party

 • prof. dr hab. arch Jorge Cruz Pinto;
 • prof. dr hab. arch. Joӑo Sousa Morais;
 • prof. dr arch. Joӑo Pardal Monteiro;
 • prof. dr arch Jose Aquiar;
 • prof dr. arch. Fernando Moreira da Silva;
 • prof. dr arch. Hugo Farias;
 • prof. dr eng. Soheyl Sazedj.

komitet organizacyjny / organizing commitee

 • Dr arch. Dariusz Piotrowicz;
 • Jan Niewada-Wysocki;
 • Jagoda Juruś (M.A.)

Tematyka konferencji: Zabytki architektury i miejsca historyczne.
Topics of interest: Architectural monuments and historic sites.


DEAR  CONFERENCE  PARTICIPANTS

I am obliged to inform you that International Conference „Architectural Conservation in Poland and Portugal” is postponed for the spring  2018. You will be informed about the new date of the Conference as soon as possible.

Dr arch Marek Barański


 Organizowana w dniach 6/7 października  2017 na Politechnice Świętokrzyskiej  w Kielcach międzynarodowa konferencja „Architectural Conservation in Poland and Portugal” spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk w Polsce i Portugalii.  Z  polskiej strony Konferencję organizuje Wydział Budownictwa i Architektury. Konferencja uzyskała Honorowy Patronat JM Rektora prof. dr hab. Inż. Wiesława  Trąmpczyńskiego.  Konferencję wsparły portugalskie instytucje naukowe – CiAUD – Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de Arquitetura-Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa, FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Ensino Superior.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym naukowym wydarzeniu winny Organizatorom potwierdzić  swoją obecność przesyłając zgłoszenie. International Conference „Architectural Conservation in Poland and Portugal” organized in Kielce Technological University at the 6/7 October 2017 has  been well adopted  in the both countries. This scientific event  is organized by the Faculty of Civil Engineering and Architecture. His Excellence profesor dr hab. eng. Wieslaw Trąmpczyński, Rector of the Kielce Technological University is a Honorary Patron of the Conference.  The Conference received partnership by Portugal institutions : CiAUD – Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, Faculdade de Arquitetura-Universidade de Lisboa, Universidade de Lisboa, FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia- Ministério Da Ciéncia, Tecnologia e Ensino Superior.  Persons interested to participate in  this scientific event can apply sending to Organizers a form.
 • Badania i dokumentacja zabytków,
 • renowacja, konserwacja i adaptacja zabytków architektury,
 • Techniczne I konstrukcyjne aspekty prac konserwatorskich.
 • Rewitalizacja w miastach historycznych.
 • Prezentacja i ekspozycja dziedzictwa historii w kontekście architektonicznym
 • Kształcenie i przygotowanie zawodowe architekta.

Językiem konferencji jest angielski

 • Research and documentation,
 • Restoration, conservation and adaptive reuse of historic buildings,
 • Technical and structural aspects of building restoration.
 • Revitalization of historic centers and public spaces.
 • Exposure and presentation of cultural heritage in the architectural context
 • Education and training.

The language of the Conference is English.

Rejestracja, złożenie abstraktów prezentacji Registration, Abstract submission.
Uczestnicy konferencji zainteresowani prezentacją wproszeni są o przesłanie abstraktu w języku angielskim (200- 300 słów) w formacie doc., docx. Przedstawione propozycje wystąpień będą recenzowane i włączone do programu Konferencji. Nieprzekraczalny termin przesłania abstraktu 1. 06. 2017. Autorzy zostaną poinformowani o włączeniu prezentacji do programu konferencji do 15 czerwca 2017.

Materiały konferencji zostaną opublikowane.

Conference participants are welcome to submit an abstract in English (200- 300 words) in doc., docx. format, plus a short CV. All the proposals will be reviewed and arranged into final program of the Conference. Registration deadline 1. 06. 2017. Authors will informed by e-mail on the acceptance of their abstract by the 15th of June.

Conference papers will be published.

Opłata konferencyjna. Registration fee.
Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę konferencyjna w wysokości 200 zŁ / 50 EUR. (studenci mają zniżkę 50%). Opłata pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, korzystanie z poczęstunku w czasie przerw.

Numer konta zostanie podany w najbliższym terminie.

Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z bazy hotelowej Domów Akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. Koszt noclegu w pokoju dwu osobowym  wynosi  40 zł / 10 EUR za noc. Rezerwacja noclegów dla zainteresowanych uczestników konferencji będzie możliwa w miarę dostępnych miejsc.

Wszelkie zapytania dotyczące organizowanej konferencji prosimy kierować do organizatorów na adres mailowy: polporcon@tu.kielce.pl

Participants has to pay a conference fee of 200 PLZ / 50 EUR. (students 50% discount) (covering  conference materials, coffees, teas, meals).  Participants of the Conference will be invited to an official dinner.

At the 5th of October a scientific trip for Portugal participants will be organized to present the most important monuments of the Region. (further information will be delivered to international participants)

There is possibility to provide a modest accommodation for participants in a student hostel on a reasonable cost of 40 PLN / 10 EUR a day.  Booking for participants will be  possible on request. 

All enquiries regarding the conference should be sent to the Organizers on mail: polporcon@tu.kielce.pl

We are looking forward to seeing you in Kielce.


POLPORCON participants
POLPORCON_extra-application – EN